Všeobecné obchodné podmienky


Článok I. – Úvodné ustanovenia


1. Poskytovateľom služby je spoločnosť:

Obchodné meno: Stanislav Halás – Športové poradenstvo
Sídlo: Dlhá 403/12, 951 75 Beladice
IČO: 50592777, DIČ: 1121760134, zapísaný na Okresnom úrade Nitra, Číslo živnostenského registra: 430-49974
Kontaktné údaje poskytovateľa sú: Dlhá 403/12, 951 75 Beladice, Slovenská republika
E-mail: kontakt@sportoveporadenstvo.sk
(ďalej len „poskytovateľ“).

2. Klientom je len ten subjekt, ktorý uhradil poskytovateľovi dohodnutý poplatok (ďalej len „poplatok“) (ďalej len „klient“). Výška poplatku je určená podľa rozsahu poskytovaných služieb skutočne poskytnutých klientovi zo strany poskytovateľa.

3. Služba podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok znamená poradenstvo, ktoré poskytovateľ poskytuje z oblasti športového poradenstva v on-line forme (e-mail).

Informácie poskytované v rámci tohto poradenstva sú poskytované odborníkmi z oblasti verejného obstarávania a sú poskytované len na základe klientom poskytnutých informácií, s náležitou odbornou starostlivosťou, pričom majú len poradný charakter.

Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené postupom klienta alebo tretích osôb na základe poskytnutia týchto informácií. Z dôvodu rýchleho a efektívneho poskytovania služby je potrebné formulovať otázky jednoznačne, presne a zrozumiteľne a len z oblasti verejného obstarávania.

V prípade otázok, ktoré svojím charakterom nespadajú do uvedenej oblasti, si poskytovateľ vyhradzuje právo vrátiť otázku späť klientovi. Poskytovateľ si vyhradzuje taktiež právo neodpovedať na tie otázky, ktoré svojou náročnosťou a neprimeraným rozsahom nespadajú do všeobecného poradenstva.

4. Poplatkom sa na účely týchto verejných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) rozumie odplata, ktorú poskytovateľovi zaplatí klient za využívanie služby, a to podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa.

5. Zaplatením poplatku klient súčasne potvrdzuje akceptáciu týchto VOP.

6. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi poskytovateľom a klientom.


Článok II. – Úhrada poplatku, zmluvné podmienky a prístup klienta k službe


1. Úhrada poplatku za službu zo strany klienta je možná bankovým prevodom. Všetky sumy sú vyjadrené v € vrátane príslušnej dane a poplatku vyberanej podľa zákona. Poskytovateľ nie je platca DPH.

2. Klient je povinný uhradiť poplatok na základe faktúry vystavenej poskytovateľom do 15. dňa kalendárneho mesiaca. Základný poplatok sa platí vždy vopred za nasledujúci kalendárny mesiac. Dodatočný poplatok sa platí za predchádzajúci kalendárny mesiac.

3. Prvý kalendárny mesiac poskytovania služby poskytovateľ umožní klientovi využívanie služby najneskôr do 24 pracovných hodín po identifikácií platby klienta.

4. Poskytovateľ má právo na základný poplatok bez ohľadu na to, či je služba zo strany klienta využívaná čiastočne alebo vôbec.

5. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a klientom je uzavretý na dobu určitú, a to 6 mesiacov po uplynutí ktorej sa automaticky predlžuje na dobu neurčitú, pokiaľ ani jedna strana písomne neprejaví záujem o ukončenie zmluvného vzťahu a to listom doručeným druhej zmluvnej najneskôr pred uplynutím určitej doby. Počas určitej dobynie je možné zmluvu vypovedať.

6. Počas neurčitej doby, je každá strana oprávnená písomne vypovedať zmluvný vzťah, a to bez uvedenia dôvodu a s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.

7. Poskytovateľ má právo odmietnuť poskytnúť službu a v prípade omeškania klienta s akoukoľvek peňažnou pohľadávkou.


Článok III – Práva a povinnosti Poskytovateľa


1. Poskytovateľ poskytuje službu v súlade s týmito VOP.

2. Poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k službe spôsobenú technickými problémami na strane klienta.

3. Služba zahŕňa poskytnutie športového poradenstva spočívajúceho v tom, že poskytovateľ ako poradca športových zápasov vyberie najpravdepodobnejšie alternatívy tipov. Tým, klientom ušetrí mnoho času. Poskytovateľ denne sleduje štatistiky zápasov, čísla, tabuľky, či formu jednotlivých tímov.

Poskytnuté informácie majú právne nezáväzný charakter. Príklady a názory sú formulované všeobecne a nie je možné ich bez jednotlivého konkrétneho zohľadnenia skutkových okolností aplikovať bez prípadného rizika. Poskytovateľ nezodpovedá za nevhodnú aplikáciu rád a výkladov. Všetky informácie je nutné aplikovať pri zohľadnení konkrétnych skutkových okolností jednotlivých príkladov.

4. Poskytovateľ poskytuje službu na základe e-mailového kontaktu.

5. Za e-mailový kontakt sa považuje e-mail zaslaný klientom na e-mailovú adresu poskytovateľa kontakt@sportoveporadenstvo.sk

6. Obsah e-mailu by mal byť koncipovaný tak, aby spĺňal požiadavky a rozsah poskytovanej služby.

7. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto obchodných podmienok, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto VOP považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle poskytovateľa a poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť.

8. Poskytovateľ má právo informovať klienta prostredníctvom kontaktného e-mailu o ponukách služieb vrátane komercie, o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie resp. o nutnosti uhradenia poplatku na ďalšie obdobie, o aktuálnych ponukách. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je klient oprávnený poskytovateľovi kedykoľvek písomne odvolať.

9. Poskytovateľ má právo odmietnuť poskytnúť službu, ak by sa jej poskytnutím dostal do konfliktu záujmov.


Článok IV – Práva a povinnosti Klienta


1. Klient má právo na prístup k službe za podmienok určených týmito VOP. Službu je oprávnený využívať výlučne len klient. Klient nie je oprávnený zdieľať službu s treťou osobou a umožniť bezplatné alebo komerčné užívanie služby tretej osobe.

2. Klient obdrží od poskytovateľa odpoveď na otázku najneskôr v lehote do štyroch pracovných dní, odo dňa poskytnutia všetkých relevantných informácií vyžiadaných poskytovateľom.


Článok V. – Podmienky a spôsob reklamácie


1. Uplatnenie reklamácie nie je možné, nakoľko sa jedná len o poradesnkú činnosť bez garantovaného výsledku (tzv. konzultáciu).


Článok VI. – Záverečné ustanovenia


1. Klient a poskytovateľ navzájom komunikujú v elektronickej forme. Správa sa považuje za doručenú okamihom obdržania potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.

2. V prípade, ak sa niektorá časť VOP stane neplatnou alebo neuplatniteľnou, zostávajúca časť VOP tým nie je dotknutá. V prípade zmeny legislatívy budú tieto VOP upravené alebo vykladané v jej súlade.

3. Tieto verejné obchodné podmienky sa v celom rozsahu riadia právnym poriadkom SR, aj v prípade, ak Klientom nie je občan SR.

4. Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia právnym poriadkom SR, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

5. Poskytovateľ má právo VOP zmeniť. Ich nové znenie aj s účinnosťou je poskytovateľ povinný zverejniť na svojej stránke www.sportoveporadenstvo.sk, minimálne na dobu 10 dní a zároveň preukázateľne o ich zmene informovať klienta. V prípade, ak klient nesúhlasí s novým znením obchodných podmienok je počas tejto doby oprávnený doručiť poskytovateľovi žiadosť o ukončenie prístupu k službe.

6. Tieto verejné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 01. 2020.


ORGÁN DOZORU:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v rámci kultúry spoločnosti okrem príslušných legislatívnych ustanovení dodržuje dobré mravy a potrebu patričnej ochrany osobných údajov vníma ako jeden z mnohých pilierov fungovania vo svojej oblasti podnikateľskej činnosti.

V Beladiciach, dňa 01. 01. 2020

Stanislav Halás